طرح اولیه براى دست یافتن به دمکراسى در ایران: دسترسى به همه چیز؛ بخش اول، دسترسى به همه کتاب‌ها

در مطلب آخرم اشاره کردم به موضوع آزادى و دسترسى داشتن به همه چیز. نوشتم دمکراسى در دوران ما رابطه‌ى مستقیم دارد با دسترسى داشتن به همه چیز. حکومت‌هاى استبدادى، خصوصا حکومت‌هاى مذهبى، در صدد محدود کردن مردم براى داشتن دسترسى به چیزهاى مختلف هستند. در نمونه‌ى حکومت مذهبى حاکم بر ایران، اشاره کردم به محدودیت داشتن نوار کاست، نوار ویدئو، دستگاه پخش ویدئو… تا امروز که به محدود کردن اینترنت و زیر مجموعه‌هاى آن رسیده‌ایم.

در سرى مطالب طرح اولیه براى دست یافتن به دمکراسى در ایران، اولین نوشته را اختصاص داده‌ام به کتاب‌هاى دیجیتال که ما را از محدودیت براى دست‌یابى به کتاب‌هاى مختلف مى‌رهاند. 

خبرنامه گویا: کتاب و کتابخوان دیجیتال چرا؟ ف. م. سخن

 

image_pdfimage_print

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.