دقایقی با سخن ۳

گفت و گوی طنز با دکتر عبدالکریم سروش!