دقایقی با سخن ۴

در این قسمت از برنامه، ف. م. سخن که همیشه سر به سر دیگران می گذارد، با خودش شوخی می کند.