دقایقی با سخن ۷

دقایقی با سخن؛ قسمت هفتم؛ ف. م. سخن به خاطر تیم ملی فوتبال، مضروب می‌شود!