دقایقی با سخن ۱۰

تفسیر سیاسی روز، ف. م. سخن، مجاهد خلق می‌شود!